مدرسه خدیجة الکبری (ع)

از انجایکه زن قشر عمده و مؤثر هر جامعه بوده و حتی صلاح و فساد دراکثر جوامع بستگی به صلاح و فساد این قشر دارد، لذا جامعه امام صادق (ع)این موضوع را بخوبی درک کرده و برای آشنا ساختن زنان بعلوم ، معارف واحکام اسلامی و ائیمه علیهم السلام، مرکزی تحت عنوان “مرکز اسلامی خدیجةالکبری”  در سال ۱۹۹۲ تآسیس  نموده است که  در میان زنان و خانمها فعالیتدارد، تاکنون بحمد الله بیشتر از هزار خواهر از این مرکز استفاده نمودهباحکام و مسائل دینی خود آشنا شده اند . چندین استاد از این مرکز علمی فیضحاصل نموده و بمراکز دیگر مشغول فعالیت میباشند. در سطح شهر کویته درمجالس عمومی و خصوصی در طول سال تبلیغات کسترده دارند. نقش مدرسه خدیجةالکبری (ع) در بیداری دینی در بین جامعه زنان کویته سازنده و مفید بودهاست.
موضوعات وعلوم که در مرکز اسلامی خدیجة الکبری (ع)تدریس میگردد عبارتند از:

* امور قرآنی – تجوید- صوت – لحن
* احکام و مسائل مذهبی
* تاریخ
* عقائد
* اخلاق و آداب معاشرت
* ادبیات عرب – نحو و صرف-
* منطق و فقه استدلالی مختصر
* شیوه تبلیغ بعنوان نظری و ورود در تبلیغات عملی

با توجه باینکه بر نامه مرکز اسلامی اختصاص به دختران اسکول، کالج،یونیورسیتی “دانشگاه” دارد، در این مرکز روزانه بمدت ۴ ساعت برنامه اجرأمیشودکه بحمد الله تا کنون اثرات مثبت و نتایج بسیار مفید داشته است، زیراکه مرکز اسلامی علاوه بربر نامه آموزشی برنامه تربیتی و تبلیغی نیز دارد.
شرائط پذیرش از کلاس چهارم الی سطح کالج و دانشگاه میباشد.