بخش آموزش

بخش آموزش

کلاسهای آموزشی و درسی جامعه امام صادق (ع) هر سال از ۱۵ اگست طبق بخش نامه نظام درسی جامعه  آغاز میگردد.

البته برنامه آموزشی جامعه امام صادق (ع) را میتوان به چند بخش تقسیم کرد.

* کلاسهای روزمره.

اما بخش کلاسهای روزمره طبق جدول منظم و مرحله وار و ساعت های مشخص درطول سال درسی ادامه داشته وبا دفتر چه حضور و غیاب حاضری و غیر حاضری طلابدر کلاس کنترل میشود، برای نظارت هرچه بیشتر طلاب برنامه تحت عنوان |”برنامه صبحگاهی” بعد از حضور و غیاب همه طلاب ساکن در جامعه امام صادق دعافرج حضرت بقیة الله بطور دست جمعی قرائت میگردد سپس طلاب به کلاسهایمربوطه حضور پیدا مینمایند و در طول روز به همین روش ادامه میابد، و ازاینکه در شب طلاب الزاماً باید مدت دو ساعت در کتاب خانه جامعه مشغولمطالعه باشند قبل از شروع مطالعه بازهم حضور و غیاب میشوند در اخیر هرماهعلاوه بر دفترچه های حضور و غیاب کلاسها دو دفترچه دیگر (برنامه صبحگاهی )و برنامه مطالعه در شب چیک و بررسی میشود که در صورت تخلف مجازات و تنبهمیگردد.

* بخش پاره وقت.

برگزاری کلاس ادبیات و صرف برای جمعی از اساتید دانشگاه  و افراد بیروناز مدرسه در هر روز  بمدت یک ساعت ونیز برگزاری کلاس تفسیر قرآن کریم درشب های پنجشنبه برای قاریان و عده از جوانان که علاقه مند به مفاهیم علومقرآنی هستند توسط حجت  السلام استاد حلیمی اجراء میگردد. قابل ذکر اینکهکلاس تفسیر قرآن کریم اگر چه بهمین  عنوان برگزار میگردد لکن این کلاسعلاوه بر تفسیر قرآن کریم در واقع جلسه پرسش و پاسخ نیز میباشد.

* اردوی آموزشی سه ماهه

جامعه امام صادق از فرصت استفاده نموده برای دانشجویان برادران وخواهران مدارس دولتی که در سه ماه زمستان تعطیل هستند هر سال برنامهآموزشی و تربیتی برگزار میکند. در این برنامه ویژه برنامه های درسی مثلفقه، عقاید، تاریخ، اخلاق، علوم قرآنی و حفظ احادیث موضوعی که از قبلتعیین گردیده است تدریس میشود. این برنامه تدریسی توسط اساتید و بعض مواددرسی را از اداره “شیعه اثنا عشری ” که در لندن به سبک جدید مهیا شدهفراهم گردیده است. البته در دو سال قبل این برنامه ویژه مخصوص پسران بودندکه در سال 2007 به اثر سعی و تلاش منتظمین این برنامه برای خواهران دانشجونیز برگزار گردید که از سوی مردم خیلی استقبال گرم شد چون دو نفر ازاساتید خواهران هم د ر این برنامه تدریس مینمودند.

این برنامه از اینکه جالب، مفید و باعث دلگرمی اولیاء و پدران و مادرانقرار گرفت که اکثر آنان از مدیر حوزه در خواست نمودند که این برنامه را درطول سال ادامه بدهند چون فرزندان آنان در یک دوره خیلی مختصر توانسته اندخیلی از مسائل مذهبی و دینی را یاد بگیرند.

نحوه کلاس با طبق استعداد و صلاحیت دانشجویان ترتیب داده شده است. برایهر مضمون 45 دقیقه وقت و هر روز چهار کلاس تدریس میشود . اوقات کلاس هاصبح از ساعت 9 تا 12 ظهر برگزار میشود. در طول هفته یک ساعت مخصوص بطورعملی مسائل و احکام توسط کامپیوتر نمایش داده میشود که دانشجویان از اینبرنامه استقبال گرم مینمایند.

قابل ذکر اینکه چون برنامه سه ماه و اردوی زمستانی برای دانشجویان شرکتکننده جالب و مفید بود لذا با اصرار دانشجوایان و تقاضای اولیاء آنان بناءشد است که این برنامه در هفته دو شب ادامه پیدا کند لذا در شبهای جمعه وشنبه در ضمن سه کلاس این برنامه توسط طلاب  سطح عالی و با تجربه برگزارمیگردد که دانشجویان با علاقه و شوق در کلاسهای مربوطه شرکت مینمایند.

* امور قرآنی

بخش تجوید روزانه سه کلاس برگزار میشود که طلاب جامعه امام صادق (ع)الزاماً در این سه کلاس باید شرکت کنند. علاوه بر طلاب جامعه عده ازقاریان اهل سنت مرتب در کلاسهای تجوید شرکت دارند ، البته این یکی ازافتخارات جامعه امام صادق(ع) است که در کلاسهای امور قرآنی و تجوید و صوتو لحن از برادران اهل سنت شرکت میکنند و استفاده مینمایند. البته این کلاستوسط جناب قاری عبد الرزاق اداره میشود که ایشان استاد تجوید و نیز صوت ولحن میباشد و تاکنون بحمد الله صدها قاری تحویل جامعه شیعی و اسلامی دادهاست.

+;نوشته شده در ;شنبه بیست و پنجم آبان 1387ساعت;9:2 توسط;مدیریت سایت; |;دیدگاهها بسته شده است.