چهار نفر پولس توسط افراد ناشناس در خیابان سریاب شهر کویته به شهادت رسی...

چهار نفر پولس توسط افراد ناشناس در خیابان سریاب شهر کویته به شهادت رسیدند. روز چهار شنبه ۱۴/۱/۲۰۰۹ افراد پولیس در حالی که بسوی انجام ماموریت روان بودند مورد حمله افراد تروریست قرارگرفت که در نتیجه (د...