عکس های از حادثه تروریستی دیروز در هزاره تاون کویته

عکس های از حادثه تروریستی دیروز در هزاره تاون کویته

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/1.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/10.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/11.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/12.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/13.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/14.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/15.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/16.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/17.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/18.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/19.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/2.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/20.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/3.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/4.jpg

 

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/7.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/8.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/9.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/barori1/6.jpg

 

 دیدگاهها بسته شده است.