از صبح امروز تحصن در کابل در مقابل دفتر یوناما آغاز گردید

http://jispk.persiangig.com/shohada/afganistan/1.jpgسلام دوستان

خبر دیگر اینکه : در کابل نیز جمعی به حمایت از خواسته های برحق مردم کویته مقابل دفتر یوناما در کابل دست  به  اعتصاب غذا ز ده است . .  دربین اعتصاب کنندگان شمار زیادی از جوانان شامل دختران و پسران دراین اعتصاب حضور دارند. جمعیت اعتصاب کننده گان کابل در حال افزایش است .http://jispk.persiangig.com/shohada/afganistan/2.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/afganistan/3.jpg

در بین اعتصاب کنندگان دنبال دکتر شریعتی می گشتم شخصیتی در این چند روز آرام قرار نداشت .  او را درسمت چپ تصویر بالا می توان دید . حزن واندوه که در چهره او دیدم بیان گر از درد رنج عمبق است که در این روز ها باخود دارد . و …

http://jispk.persiangig.com/shohada/afganistan/4.jpg

http://jispk.persiangig.com/shohada/afganistan/6.jpg

 دیدگاهها بسته شده است.