جنازه شهدا تدفین گردید، فائرنگ هوای مردم را وحشت زده کرد.

1 2جنازه شهدا با حضور هزاران مرد و زن در قبرستان هزاره تاون تدفین گردید و فائرنگ هوای مردم راوحشت زده کرد.

ازصبح ساعت 9 تقریبا تدفین شهدا آغاز گردید امنیت اطراف قبرستان بدست ایف سی و پولیس بود. چند افراد احساساتی شده می خواستند بزور وارد قبرستان شود پولیس مانع ورود آنها شدند. این ماجرا به پرتاب سنگ از طرف این افراد آغاز  می شود و چند نفر پولیس زخمی می شود. در مقابل متاسفانه ایف سی (نیروی مرزی) در یک عمل غیر عاقلانه شروع به شلیک هوای می کنند بدون اینکه وضعیت شکننده موجود را درک کند .  در قسمت های دیگر کسانیکه امنیت داخلی را بدست داشتند با شنیدن صدای شلیک سراسیمه می شوند  آنها نیز  فائرنگ هوای می نمایند در یک لحظه کوتاه وصعیت متشنج می شود .

فائرنگ باعث وحشت مردم وباعث  شکستن شیشه موتر معاون فرماندار(دپتی کمشنر) شهر کویته گردید.  به هر صورت خوشبختانه در این فائرنگ هیچ نوع آسیب به کسی نرسیده است.

در این گونه موارد نظیر این حوادث قابل پبش بینی است که ممکن است افراد احساساتی شده دست به اقدام های کوناگون بزند . ولی ایف سی چرا؟  آیا در چنین وضعیت شکننده در مقابل پرتاب سنگ فیر هوای چه معنای دارد  . ایف سی اگر این مقدار دست به فیر است خوب است در مقابل تروستان این مقدار امادگی داشته باشد نه در مقابل مردم مصیبیت دیده .

به هر صورت فعلا وضعیت آرام است تدفین شهدا پایان یافت و کدام مشکل جدی وجود ندارد.دیدگاهها بسته شده است.