رژه تابوت ها از کویته تا تورنتو!

رژه تابوت ها از کویته تا تورنتو! تابوت ها فریاد کشیدند! تصور می کنم شهر تورنتو در طول تاریخ اعتراضات مدنی که بخود دیده است، شاهد این صحنه که صدها تن از ساکنین این شهر “تابوت” های نمادین ر...

اعلان همدردی و کمک نقدی عاجل جمعی ازهزاره های ساکن شهر ویانای کشور اتر...

رخداد اخیر فاجعه نسل کشی هزاره ها در کویته پاکستان همه ما را به بشدت متاثر ساخت و تمامی وجدان های بیدار در صدد ابراض همدردی با خانواده های شهدا و قربانیان این حادثه برآمدند. جمعی از هزاره های ساکن شه...