کشتار هدفمند هزاره ها وشیعیان پاکستان محکوم نمودن کشتار آنها ازسوی سازمان دیدبان حقوق بشر

bکشتار هدفمند هزاره هاوشیعیان پاکستان  متجاوز ازده سال  به این طرف  توسط گروههای افراطی وقشری گرا وجزم اندیش وسطحی نگر وبااسامی گوناگون سپاه صحابه،  جنگوی وجیش اسلام ، طالبان و….که به منظور ازبین بردن توان وانسجام شیعیان درکل وهزاره به خصوص ازسوی عاملان وطراحان  خارجی وداخلی آنان با اهداف شوم وغیرانسانی  به طور فزاینده طراحی وعملیاتی شده است وجدیدترین آن حادثه دردناک تفتان می باشد ، همواره واکنش هایی راازسوی مجامع مختلف ملی : ازقبیل تظاهرات گسترده درسراسر پاکستان درمحکومیت این جنایات واعتراضات وتحصن های متعدد درسطح بلوچستان ، برگزاری اعتراضات درکشور های مختلف ازجمله :درانگلیس واسترالیاوهلند تاکابل ومسکوو…..

برگزاری سیمینارهای مختلف ازجانب شورای جهانی هزاره در استرالیا وهلند وانگلیس  که دربرخی ازآنها نمایندگان عالی رتبه رسمی کشورهای یادشده نیز حضور داشته واقدامات عملی مانند تشکیل ستاد های پارلمانی برای پیگیری مسایل هزاره ها وارسال نامه های اعتراضی به دولت ونمایندگیهای رسمی پاکستان درکشورهای مذکور و….همگی نشان از حساسیت واهمیت مساله داشته وآخرین نوع از این فعالیت ها محکوم نمودن کشتار هزاره ها وشیعیان ازسوی سازمان دیدبان حقوق بشر واعتراض آن به سکوت معنادار یامنفعلانه دولت پاکستان  نسبت به ادامه جنایات یادشده علیه هزاره ها وشیعیان می باشد.

ما ضمن ارج نهادن به اقدامات  فوق ، برتداوم بی وقفه ی این  گونه فعالیت ها ازسوی خود جامعه ی هزاره وشیعه پاکستان برمبنای فرمایش قرآن کریم  مبنی بر تغییر وبهبودی سرنوشت  به دست خود با استعانت از خدای قادر مطلق  لا انسجام وهمدلی وهمگرایی وبا تعامل سازنده با اکثریت اهل سنت پاکستان که آنها نیز دل خوشی از اعمال نابخردانه ی گروهای یادشده وحامیان آنان ندارند. درگام نخست :   ا یفای نقش مسولانه ی حکومتی را از دولت پاکستان مطالبه نموده  وثانیا : اقدامات خود تامینی وامنیت سازی درونی رابا روال کنونی تداوم بخشیده وبیش از پیش با تلاش وهمدلی وهمکاری فردا وفرداهای بهتر را برای خود بسازند . انشاا….

نوشته شده توسط عباسعلی جاویددیدگاهها بسته شده است.