برنامه ریزی برای خشونت ما بین شیعه و سنی در ماه محرم

جامعه: سازمان اطلاعات آمریکا، اسرائیل و هندوستان برای بروز خشونت ما بین شیعه و سنی در ماه محرم 700 نفر جاسوس به شکل علماء و عزادار به پاکستان فرستاده اند. روزنامه قدرت به نقل از گزارش مخفی نوشته است که سازمان اطلاعات “را”، “سی آی ای” و “موساد” تروریستها را رسما تربیت داده و ختنه نیز نموده است تا مسلمان معلوم شود. حملات اخیر هندوستان در مرز با پاکستان بهانه برای داخل نمودن این تروریستها بوده  و تروریستها را از مرز هندوستان به خاک پاکستان فرستاده است. طبق گزارش،  200 نفر از این تروریستها به شکل روحانی می باشند و 400 نفر در مجالس شرکت نموده و فتنه و فساد برپا می نمایند.دیدگاهها بسته شده است.