زخم عاشورا همیشه تازه است؛ گرامی داشت از روزی اربعین حسینی در کویته پا...

صدای پای شتران از دل کویر می آید. کاروانی خسته و غم دیده و محزون، هر کسی سر به کنج کجاوه گذاشته و آرام آرام می گرید. آری بعد از چهل روز کوچه به کوچه و شهر به شهر گشتن، کاروان اُسراء با باری از غم وان...