دراثری انفجار صبح امروز،درمنطقه ستیلایت تاون” سریاب رود کویته ” 16تن پولیس کشته شدند.

QuettaPoliceVanBlast_1-13-2016_210768_l

کویته (جامعه) : (ساعت 9:00 ) صبح امروز در اثری یک انفجار، در منطقه “ستیلایت تاون”  واقع درسریاب رود، 16 نفر پولیس نظم عامه، کشته و تعدادی زیادی زخمی شده اند.

طبق گفته ای وزیرداخله بلوچستان، این انفجار توسط فردی انتحاری صورت گرفته که در نتیجه آن تعداد 16 نفرشهید شده است که از جمله یک فرد عادی و یک “پولیس ایف سی” نیز شامل مقتولین می باشد.

این حادثه خسارات مالی نیز در پی داشته   واز جمله دو موتر پولیس نیز در اثر انفجار خراب شده است،  بعد از وقوع انفجار نیروهای ” ایف سی” منطقه را تحت کنترول خود گرفته و جنازه و خمی ها را به شِفا خانه انتقال داده اند.

وزیر داخله بلوچستان ” سرفرازبگتی” در رسانه ها حاضر شده گفته است که فردی انتحاری، حمله را انجام داده است، اوضاع بزودترین فرصت تحت کنترول درآمده است  و تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

وی همچنان گفته است که جنازه های کشته شده ها، و زخمی ها را به شِفا خانه انتقال داده و مجروحین تحت تداوی قرار دارند، زخمی های که حالش وخیم بنظر می رسید برای تداوی به کراچی انتقال داده شده است.دیدگاهها بسته شده است.