“پهلوان روزیی”

“پهلوان روزیی” ******* در هوای نسبتا سرد اما دل انگیز یک روز بهاری مردم ناوه گری با شور و شوق، دسته دسته به سمت [تنگی الغزار] روان بودند، آخر آنروز مسابقه مهمی در زورآزمایی میان یک پهلوان...