“خانه تکانی!؟”

«خانه تکانی؟!»
*****
این روزها شاهد تغیرات شگرفی در سطح زمین و در میان ساکنان اش هستیم؛ دگرگونی های عجیب و غریب که بر اثر حضور یک موجود نامرئی(کرونا) در سطح زمین و در میان ساکنان اش پدیدار گشته است! برخی از آن به خشم خدا و بعضی از آن به قهر طبیعت و جمعی از آن به عنوان انتقام زمین و گروهی از آن با عنوان «خانه تکانی زمین» تعبیر نموده اند! اما چرا؟؟
– برای اینکه سالهای متمادی است با سرعت بسیار داریم زمین را نابود میکنیم!
– برای سودجویی بیشتر با سرعت بسیار گنج هایش را استخراج میکنیم!
– برای منفعت بیشتر با سرعت ریه هایش(جنگل ها) را داریم نابود میکنیم!
– برای سود بیشتر دریا ها و آب هایش را به شدت آلوده و کثیف نموده ایم!
– چرخه ای زندگی ره بهم زده و بسیاری از حیوانات حیاتی را به انقراض کشانده ایم!
– با ایجاد گازهای گلخانه ای داریم هر روز گرم، گرم تر و داغ اش میکنیم!
– با بی پروایی تنها سپر محافظ اش(لایه ازون) را داریم نابود می کنیم!
– خرابی، ویرانی، نابودی و… حاصل عملکرد موجودی به نام «انسان» است که اصلا قابل انکار نیست!!؟؟
****
– اکنون که خاک اش خراب؛ جنگل هایش را نابود؛ آب اش را آلوده؛ هوایش را کثیف؛ ذخایر اش را غارت؛ تنها سپراش را سوراخ؛ موجودات اش منقرض و… نموده ایم؛ صبر طبیعت و بردباری زمین هم حد و اندازه دارد مگه نه؟؟
– آیا با این همه خیانت، خباثت، کثافت و ایجاد آلودگی؛ طبیعت حق انتقام دارد یا نه؟
– زمین حق قهر و خانه تکانی دارد یا نه؟

images (36)
****
– برای سود بیشتر و فروش تولیدات کارخانه های عظیم و جهنمی اسلحه سازی هزاران جنگ به راه انداختیم، میلیون ها انسان را نابود نمودیم، هزاران شهر را نابود کردیم، میلیون ها انسان را آواره نمودیم و ….!؟
– به نام حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و… صدها جنگ به راه انداختیم هزاران نفر را کشتیم، میلیون ها تن را آواره نمودیم و …؟!
– به نام دین، مذهب و باور انتحار نمودیم و انفجار نمودیم و هزاران نفر را به کام مرگ کشاندیم و سر بریدیم و تکه و پاره کردیم؟!
– از نظر اخلاقی در نهایت پستی و فساد سقوط نمودیم؛ به بهانه ای دموکراسی و آزادی انسان در بسیاری از کشورها: همجنسگرایی را قانونی نمودیم؛ استفاده جنسی از حیوانات را مجاز دانستیم؛ زاد و ولد مشروع و قانونی را پایان داده و میزان نوزدان حرام زاده را تا هفتاد در صد رساندیم و بنیان خانواده ها را سست و بی بنیاد نمودیم!
– رشوت خواری، ربا خواری، کسب منفعت حرام و نامشروع و… مشروعیت یافت!؟
– ستم، بیداد، تجاوز، بی عدالتی، تبعیض، تعصب به اوج رساندیم؟!
– طغیان، سرکشی، انکار خدا، نابودی معنویات و… به نهایت خود رسید؟! و…؟؟
***
– حال با این همه طغیان، سرکشی، بیداد، ستم و…
– آیا صبر خداوند به نهایت نرسیده؟؟
– آیا خداوند حق دارد خشمیگین باشد یا نه؟
– آیا خداوند حق دارد بندگان سرکش و طغیانگر خویش را تنبیه کند یا نه؟
****
– آیا در جهان پس از «کرونا»؛ با «خانه تکانی» زمین، شاهد روزگار بهتری خواهیم بود؟
– آیا در دنیای جدید پس از «کرونا»، با طبیعت مهربان خواهیم شد؟
– آیا پس از این تنبیه خداوند؛ آگاه؛ بینا و دانا خواهیم شد؟
– من که باورم نمی شود که این موجود دوپا، زیاده خواه و به تعبیر قرآنکریم «هلوع»، متنبه شود و دست از شرارت؛ جنایت، خباثت، خیانت، بیداد، فساد، کشتار، تخریب، ویرانی، آلودگی و نابودی بردارد!! نظر شما چیست؟
******
م، خرمی
15 حمل 99دیدگاهها بسته شده است.