فرافگنی، وجمود فکری ، هوراکشیدن برای منافع شیطان بزرگ

فرافگنی، وجمود فکری ، هوراکشیدن برای منافع شیطان بزرگ

m
در علم سیاست جمله معروف است که منافع ما سیاست ما را تعین میکند. دو کلمه مهم وکاربردی در این جا وجود دارد یکی سیاست ودیگری منافع .
تا اینجای کاری مشکل نیست. مشکل از فهم وبرداشت این دوکلمه است. که سیاست ماچیست ?! ومنافع ما کدام است ?!
تفسیر ومعناه این دو کلمه بگذاریم در جای خودش. هرچه باشد مطمنا منافع کشور خراب فغانستان در دشمن تراشی احمقانه نیست.
ملت جان برکف وامانده فغانستان بالعموم و هزاره هابالخصوص بویژه هزاره ها با همه ای تمجید و توصیف در مسایل علمی وفرهنگی، متاسفانه در سیاست، فهم درست از سیاست و منافع و درک درست از این دو کلمه ندارند. لازم به مستندات زیادی از گذشته های دور نیست فقط کافی است نگاهی در طی بیست ساله گذشته بیندازید، ان وقت به روشنی درخواهی یافت که چه قدر در این زمینه بچاره ایم .
وقتی 85 نفر از بهترین عزیزان مان در میدان روشنایی تکه تکه کردند سوزاندن هیچکس هتشتک اب بیار که سوختم راه نینداختند. در شفاخانه ها مادران زائو و نوزادان معصوم ما را تکه تکه کردند احدی دم نزدند بلکه خوشحال هم شدند،
زمانی که مساجد را با نمازگذاران شان بی گناه به هوادود کردند هیچ کسی دلجویی نکردند که خوشحال هم شدند،
زمانی که تظاهرات مدنی را به خاک و خون کشیدند همه کف زدند و جاسوس مان خواندند،
زمانی که کورسها را با نوجوانان محصل شان به خاکستر تبدیل کردند یکی محکوم نکرد،
تبسم و زنانی بی گناه و مسافر را، سر بریدند گفتند عدالت اضافی می خواهند،
وقتی جوانان شاخ شمشاد را در قیاق، آتش زدند و زنده زنده سوزاندند هیچ کس از حق حیات حرف نزدند،
این های که گفته شد همه شان بی گناه و در کشور خود شان و بلکه در حال خدمت به وطن و کشور، سر بریده شدند و سوزانده شدند. سربازان اردوی ملی را غریبانه دستگیر سربریدند وباسرهای بریده شان فوتبال بازی کردند وهمین سرباز در سنگر بر اثر نرسیدن کمک پشتیبانی از گرسنگی وتشنگی جان دادن احدی هشتگ اب بیار که سوختم را راه نیانداختند ای داد بیداد.
جنایت میرزاولنگ به اسارت رفتن ان همه زن جوان، بجایی دادخواهی تا به امروز حتی نشر خبرش هم تابو شد.
براستی منافع ما بالعموم و هزاره ها بالخصوص در چه است ?! ان چه چیز است که سیاست ما را تعین کنند.

اما وقتی چند نفر به صورت غیر قانونی انهم با وضع شرایط ویژهه کرونایی وارد کشور دیگری می شوند یا با عمد و یا غیر عمد، به قتل می رسند ما هزاره ها زمین و زمان را بهم می زنیم، داد و فریاد مان تا آسمان هفتم بالا می رود، قریحه شعری مان گل می کند، حقوقدان ما به یاد نظریات حقوقی می افتند، فیلسوف و متکلم ما از عقلانیت و خردورزی حرف میزنند و فلسفه می بافند، قصه گوی ما داستان می سراید خلاصه گوش فلک را کر می کنیم.
وقتی مشکل در فهم بود دیگر هر نوع نگاه وتحلیل برای این جماعت نفهم بی فایده است. چون ازقدیم گفته اند وقتی نسبت به کسی میخواهی قضاوت کنی خودت را جای ان بگذار ان گاه قضاوت کن .
ایران در شرایط حساس قرار دارد اگر نبود همین دقت جان نثاری، ایران فغانستان دوم می شد. اشتباهات فردی را نباید به گردن نظام وسیاست یک کشور گذاشت. فردی برای پاسداری از کشورش دکمه ای موشک ضد موشک را می فشارد ولی بعد یک هواپیماری مسافری هدف قرار میگیرد. این اشتباه فردی است ویا حمله بر کشتی خودی ویا تیر اندازی بر طایر لاستیک خودروی حامل قاچاق افراد کرونایی ویا مواد مخدیر .
ربط دادن اشتباه فردی به سیاست نظام ، بعید به نظر میرسد که این ارتباط را به فهم جمود فکری نسبت بدهیم. بلکه این سناریوی ساخته وپرداخته شده نظام شیطانی استکبار ایادی داخلی انان است. حال چند نفهم ان را به نشخوار میگیرند بحث دیگری است. که به دقت به همین نکته نیازمندیم.
هزاره ها اگر درک درست از این دو کلمه دارند بیایند از اخرین امار از وضعیت نفوس شان که امریکایی ها منتشر کرده، به تحلیل بگیرند. ایا امریکا نتیجه تحقیقات وحضور بیست ساله شان در افغانسان یک مشت دروغ احمقانه به خورد شبکه های اجتماعی وجامعه جهانی است ?!
وایا شیطان بزرگ واقعا از تخمین امار نسبی عاجزند ?! یا نه انها با توجه به بزرگترین مرکز جاسوسی که در این کشور دارند از کوچک ترین مسایل اطلاع کافی دارند شیطان بزرگ با همه ای تبعیض بی عدالتی که علیه هزاره ها صورت میگرد اطلاعات جامع دارد. ولی همگام بافاشیست در پی توجیه کردن حضور دو درصدی هزاره ها در دولت فاشیستی است.

همه این بد بختی ها مسبب اصلی ان کی است ?! . ان کسی که در قبال چند قچاقچی به احتمال اینکه داعش مواد مخدر و افراد کرونایی …. است واز خاک وطنش دفاع کرده ?! ویا اینکه دولت فاشیست که زمینه ای این همه بد بختی را فراهم کرده است.
مقصر اصلی چنین حوادث دولت فاشیست است که زمینه ی کار و اشتغال و امنیت نسبی را فراهم نمی کند و به جای این که دولت، حافظ امنیت و حقوق شهروندانش باشد، شب روز در پی تلاش ونابودی اقوام دیگر کمر بسته است.

این دولت فاشیستی است که با طرح مورد منازعه شمردن خط دیورند پاکستان را وادارمیکند که چند تا مرمی به کنر پرت کنند ان وقت ما بجایی ملامت کردن دولت فاشیست که به مرز بین المللی احترام نمی گذارد، مرگ و درد به پاکستان نثار می کنیم، از نبود فهم وجمود فکری پرچم یک کشور بد بخت دیگر را اتش میزنیم .

اما، دل ما به حال خودما هزاره ها می سوزد. شما جایگاه چندین ساله ما را درسیاست نگاه کنید به چند تاه دکتر مهندس ما و یا نوع نگاه مردم، به فرهنگ نگاه نکنید، بلکه به فهم انها در سیاست ومنافع نگاه کنید. براستی چه زیبا گفته : مهم نیست که چه مدرک دارند مهم این است چه درک داری.
فغانستان باالعموم وهزاره ها بالخصوص باید بداند ایا در وضعیت هستیم که برای خود دشمن بخریم، پاکستان دشمن، روسیه دشمن ، امریکا دشمن و…ایران را هم دشمن درست می کنیم در حالی که سران دیگر اقوام که صاحب افغانستان هستند نمی خواهند روابط خود با ایران و پاکستان را خراب کنند.
بگذار صادقانه بگویم وخیال تان را راحت کنم حتی روی تحلیل منافع وسیاست. اگر روزی و روزگاری قرار باشد ما هزاره ها درمرحله ای نابودی به تمام معناه قرار بگیریم ان وقت ، باز این کشور همسایه خواهند بود که به داد تو خواهند رسید نه شیطان کوچک وبزرک.

کوته فکری است که فکر کنیم درطی بیست سال و این همه مظالم که برما هزاره ها رفته است وشیطان بزرگ در بیخی گوشش از ان همه مظالم نظام فاشیستی خبر نداشته باشد.
ازطرفی دیگر مگر وجود نظامیان شیطان بزرگ برای ازبین بردن طالب نبود پس چه شد ?! .
چرا شیطان بزرگ برسیاست تبعیض امیز دولت فاشیست دست نشانده اش اعتراض نکرد وجلوی این همه بعدالتی علیه هزاره ها را نگرفت?!!!.

بیایم اگر فهم درک درست از منافع وسیاست و… نداریم واگر دراین راستا کاری برای ملت خود نمی توانیم ، می توانیم ساکت باشیم تا خدای نخواسته در راستایی منافع دشمن هورا نکشیده ونفهمیده برخلاف منافع مان قدم برنداریم.دیدگاهها بسته شده است.