“تلخ کامان تاریخ!؟”

“تلخ کامان تاریخ!!” ٭٭٭٭ نام شالکوت و کویته با عنوان های همچون: تکری ها، کان کوله، مچ و…!! در حکایت های عصر کودکی ام از زبان مرحوم باکول، به گونه ای عجیب عجین گشته بود، همواره آرزو ...