مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم...

مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم وکارگران معدن سنگ است. شهادت مظلومانه ای کارگران زحمتکش در کویته، جانسوز ودرد اور است. چنین صحنه هایی حتی در افسانه ها باورش سخت...