مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم وکارگران معدن سنگ است.

مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم وکارگران معدن سنگ است.
شهادت مظلومانه ای کارگران زحمتکش در کویته، جانسوز ودرد اور است. چنین صحنه هایی حتی در افسانه ها باورش سخت است چه رسد به اینکه چنین جنایت های عملی شده باشد. بدون شک یک مشکل جدی است .
ولی یک مشکلی فراتر از این مشکل داریم وان هزاره های دولتی است.
مشکل هزاره دولتی، در همه جا یکی است. تا زمان که بیرون حکومت باشی با مردمی. حکومت ظالمانه است مسول جان مردم است بانی هزارویک بد بختی. ولی وقتی داخل همان حکومت شدی قضیه کاملا فرق می کند ان وقت یک توجیه گر حرفه ای زبان چرب هم که خداوند به این مردم داده است. حتی اگر نماینده مردم هم باشی و وظیفه ات دفاع از حقوق کسانی است که برای همین مسائل به شما رای و وکالت داده، تا در مجلس ونهاد های دولتی از حقوق انها دفاع کنی. ولی خدا نکند به چوکی دولت برسد، انگاه در مقابل مصیبت های مردم کر وکور لال می شود. برای دادخواهی مخالفت می کند. حرف اش حرف حکومت است. این قصه، قصه ی امروز هزاره دیموکراتیک پارتی است. امروز به استناد این فیلم پخش شده همه برای داد خواهی موافقت کردند بجز هزاره دیموکراتیک پارتی.
اینکه هر روز مثل گوسفند ذبح شوی وفردا بدون کدام هزینه برای جنایت کاران ودولت، این خود یک چراغ سبز است برای ادامه این نوع جنایت. وقتی سربریدن این قدر بی هزینه باشد، وسوسه برای تکرار چنین جنایت میکند. مردم کویته به خواطر دارند که امنیت نسبی چند ساله، مرهون دفن نکردن شهدا، وتحصن کردن بر مزار انها بود ومدیون اعتصاب غذای خانم کارمل. چقدر فراموشکاریم وقتی شهدای مان را دفن کردیم همه مصیبت اش را منجمله دادخواهی را، یکجا با انها دفن کردیم.

ای داد بیداد

چه‌قدر بدبختیم . بدبختی یک هزاره حکومتی پایان ندارد. دیگه فرق نمی کند در کویته باشی ویا در کابل . وقتی منافع شخصی مقدم بر منافع عمومی شود قصه همین است.
هزاره دموکراتیک پارتی چون رهبرانش داخل حکومت است با دفن نکردن شهدا واعتراض امروز مخالفت کرد. وقتی نفاق باشد نتیجه از پیش مشخص است . مردم در چنین موارد خود تصمیم بگیرد. منتها سعی کند این روز هارا به یاد داشته باشد . انتخابات دوباره آمدنی است . لااقل رهبران احزاب سیاسی را که کارنامه نیک ندارد دیگر برای انها رای ندهند تا مشکل مسولیت دولتی برای انها پیش نیاید. ای داد بیداد.

 

https://www.facebook.com/voiceofgharjistan/videos/682486992417587/دیدگاهها بسته شده است.