تحصن ودادخواهی ادامه دارد

تحصن برای داد خواهی برای سومین روز جریان دارد . دست حق یارتان نباید بریدن گلوی یک هزاره، بدون هزینه باقی بماند. مخصوصا برای دولت که حافظ منافع وجان مردم است. از سال 2002 که جنایت و ترور هزاره ها شروع...