چاپ کتاب «زبان قرآن از دیدگاه شرق شناسان»...

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک در شهر مقدس نجف کتاب «زبان قرآن از دیدگاه شرق شناسان، یک ارزیابی انتقادی» را چاپ و منتشر کرد. این کتاب که نوشته «محمود کیشانه» می باشد، دهمین کتاب از مجموعه کتاب های چاپ...