رژه تابوت ها از کویته تا تورنتو!

رژه تابوت ها از کویته تا تورنتو! تابوت ها فریاد کشیدند! تصور می کنم شهر تورنتو در طول تاریخ اعتراضات مدنی که بخود دیده است، شاهد این صحنه که صدها تن از ساکنین این شهر “تابوت” های نمادین ر...