طاهر خان هزاره (معروف به طاهر خپک ) رخ در نقاب خاک کشید وبه ابدیت پیوست.

طاهر خان هزاره (معروف به طاهر خپک ) رخ در نقاب خاک کشید وبه ابدیت پیوست.
🌹🌺💐💐
هزاره سیاست مدار نداشته وندارد.

برخلاف نظر دوست ورفیق شفیقم رضا واثق که طاهر خان را یکی از سیاست مدار هزاره کویته معرفی کرده است، من اعتقاد دارم که هزاره نه در گذشته سیاست مدار داشته و نه حالا سیاست مدار دارد .
طاهر خان هزاره بیش از اینکه یک مرد سیاسی وسیاست مدار باشد یک مرد اجتماعی بود.
طاهر خان هزاره با تقریر های به زبان ازرگی شهرت یافت. میتوان گفت که او یکی از بنیان گزار سخنرانی به زبان ارزگی بود.
آنچه که صحبت های طاهر خان را جذاب کرده بود همین نکته بود که با زبان عامیانه مردم والبته با ظرایف خاص صحبت میکرد وحرف میزد.
هم خوب حرف میزد وهم حرف خوب میگفت . ازدیگر جذابیت او به چالش کشیدن همه حریف های خود بود. گاهی به یخن اخوندا میچسپید وگاهی یقه ای تنظیم را جفت میکرد. وتا اخر عمر هیچ کس نفهمید که اخر طرف کی بود.

هرکس ویا گروه را اگر مورد خطاب قرار می‌داد در چند دقیقه لاتی نا شسته درست کرده تحویل میداد . این یکی از قدرت نمایی او در زبون ازرگی بود.
تمثیل های او ودر انتخاب واژه ها ازرگی او بی نظیر بود. از این جهت او درمیان هزاره بی مانند بود.
او سیاست مدار نبود اصلا متاسفانه هزاره سیاست مدار ندارد به همین دلیل، این قوم با وجود ظرافت های بی پایان ، ولی هیچ وقت خود را نتوانسته بالا بکشد. و این درد بزرگ است.

با این وصف ؛ طاهر خان با ان وصف که شد امروز رخ در نقاب خاک کشید. دیگر صدای دلنشین او را نمیتوان شنید. بعید می‌دانم کسی بتواند جای طاهر خان را پر کند.
برای ان مرحوم آمرزش وبرای بازماندگان صبر از خداوند تمنا دارم. روحش شاد ویادش گرامی.
🌹🌺🌷💐دیدگاهها بسته شده است.