یک توضیح در باره عنوان (گورنر راج)

طبق مادہ 234 قانون اساسی پاکستان در صورت ناکامی حکومت ایالتی این ماده به رئیس جمهور اجازه میدهد که تحت این ماده قانون اساسی توسط یک حکم  حکومت ایالتی را برطرف نموده و مسئولیت اداره منطقه را به عهده ف...

خاتمه تحصن رسما اعلان گردید.

بعد از رسیدن اعلامیه رسمی بدست نمایندگان هزاره در علمدار رود، مبنی بر ، برکناری حکومت ایالتی بلوچستان و واگذار نمودن تمامی اختیارات به استاندار و والی (گورنر راج)، ایالت ، با هماهنگی با بقیه شهرهای پ...