هر روزی که احیای طبیعت، بشر، دین یا مقابله با ظلم باشد را می‌توانیم نو...

هر روزی که احیای طبیعت، احیای بشر، احیای دین یا مقابله با ظلم باشد، حتّی روز ولادت یک انسان را می‌توانیم نوروز قلمداد کنیم برداشت ما از روایات این است که هر روزی که یک حادثه‌ی مهم از نظر احیای دین یا...