هزاره های کویته و پاسداری از فرهنگ هزارگی...

هزاره های کویته و پاسداری از فرهنگ هزارگی من از شنیدن این سخنان به دلایل مختلف لذت بردم . لازم دانستم چند نکته را یاد اور شوم: 1- اول اینکه از یک درد وغم صحبت کنم که بی استثنا همه نسل نو هزاره را فرا...

ملت دانا واگاه

ملت دانا واگاه  میرزا تقی خان امیر کبیر وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ زدند. و امیر کبیر گفت: من ابتدا فکر میکرد...

تحصن ودادخواهی ادامه دارد

تحصن برای داد خواهی برای سومین روز جریان دارد . دست حق یارتان نباید بریدن گلوی یک هزاره، بدون هزینه باقی بماند. مخصوصا برای دولت که حافظ منافع وجان مردم است. از سال 2002 که جنایت و ترور هزاره ها شروع...

مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم...

مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم وکارگران معدن سنگ است. شهادت مظلومانه ای کارگران زحمتکش در کویته، جانسوز ودرد اور است. چنین صحنه هایی حتی در افسانه ها باورش سخت...

بیگ لالی صاییب اسمانی شد

بیگ لالی صاییب اسمانی شد درمیان نسل متوسط وکمی قدیمی هزاره کسی را سراغ نداریم که با برنامه رادیوی هزارگی کویته اشنایی نداشته باشد. درحدود چهل پنج سال پیش ، با برنامه هزارگی، اشنا شدم. در ان زمان برنا...

تبعیض در تبعیض

تبعیض در تبعیض طبق گزارش های موجود حکومت ایالتی بلوچستان پاکستان تنها دو منطقه هزاره نشین شهر کویته را قرنطین نموده که با واکنش تند مردم هزاره مواجه شده است این کار حکومت را تبعیضدر تبعیض تلقی نموده ...

جنایت قرن

جنایت قرن ملت فلسطین قرن ها است که مورد ظلم واقع شده وبچاره ومستاصل است. استکبار وشیطان بزرگ نقطه ای را بنام فلسطین در مرکزخاورمیانه انتخاب ونام بخشی ان را اسرایل نهادند . شیطان بزرگ به دلیل مسافت طو...