کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی برگز...

کویته: کویته یکجهتی کونسل مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه کراچی، امروز در امام بارگاه حسینی قندهاری  علمدار رود برگزار کرد. تعداد زیادی از مومنین علمدار رود در این مجلس فاتحه خوانی شرکت کردند و برا...