مجمع علما وکار علمایی !

مجمع علما وکار علمایی ! تشکل ها و مجامع واصولا کارهای گروهی به دلیل رفع یکسر مشکل واحیانا بخاطر منسجم کردن کارها و رفع مشکلات ایجاد و تاسیس میگردد. کارهای گروهی از مشکل ترین کارها بحساب می اید. چه بس...