ملت دانا واگاه

ملت دانا واگاه  میرزا تقی خان امیر کبیر وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ زدند. و امیر کبیر گفت: من ابتدا فکر میکرد...

تحصن ودادخواهی ادامه دارد

تحصن برای داد خواهی برای سومین روز جریان دارد . دست حق یارتان نباید بریدن گلوی یک هزاره، بدون هزینه باقی بماند. مخصوصا برای دولت که حافظ منافع وجان مردم است. از سال 2002 که جنایت و ترور هزاره ها شروع...

مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم...

مشکل هزاره های حکومتی، مشکل فراگیر وجانسوز فراتر از گلوی بریده ای تبسم وکارگران معدن سنگ است. شهادت مظلومانه ای کارگران زحمتکش در کویته، جانسوز ودرد اور است. چنین صحنه هایی حتی در افسانه ها باورش سخت...

بیگ لالی صاییب اسمانی شد

بیگ لالی صاییب اسمانی شد درمیان نسل متوسط وکمی قدیمی هزاره کسی را سراغ نداریم که با برنامه رادیوی هزارگی کویته اشنایی نداشته باشد. درحدود چهل پنج سال پیش ، با برنامه هزارگی، اشنا شدم. در ان زمان برنا...

تبعیض در تبعیض

تبعیض در تبعیض طبق گزارش های موجود حکومت ایالتی بلوچستان پاکستان تنها دو منطقه هزاره نشین شهر کویته را قرنطین نموده که با واکنش تند مردم هزاره مواجه شده است این کار حکومت را تبعیضدر تبعیض تلقی نموده ...

فدا هم جاودانه شد

فدا هم جاودانه شد  سرور گرامی واستاد محترم حاج اقای اسدی وخانواده محترم اسلام علیکم والرحمه الله . خبر درگذشت مرحوم فدا که ازدوستان ما نیز بود باعث تاثر وناراحتی عمیق ما و خانواده گردید . خیلی سالها ...

جنایت قرن

جنایت قرن ملت فلسطین قرن ها است که مورد ظلم واقع شده وبچاره ومستاصل است. استکبار وشیطان بزرگ نقطه ای را بنام فلسطین در مرکزخاورمیانه انتخاب ونام بخشی ان را اسرایل نهادند . شیطان بزرگ به دلیل مسافت طو...

هزاره های کویته وخاگستری جای اتش

هزاره های کویته وخاگستری جای اتش هزاره های کویته دین بزرگی به گردن همه هزاره ها دارند . هزاره های کویته صرف نظر از خدمات انها در دوران جهاد که خود هفتاد من کاغذ می شود ، جایگاهی برای تجدید قوی به منظ...