منطق سال جدید

 سال نو خاورمیانه به هدیه قتل و کشتار به مردم فلسطین شروع شد. شاید! این را ما ندانیم این منطق مدرن سال جدید باشد که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش علیه ان از خود نشان نداده است.درمدت حملات و یورش نظامیان...