شهر کویته راکت باران شد – هفت نفر زخمی...

شب گذشته شهر کویته مورد حملات راکتی قرار گرفت . این راکت پرانی که به شکل جنون آمیزصورت گرفته ، نقاط مختلف شهر هدف قرار داده است . راکت اول در وسط شهر جاده خدای داد در یک خانه مسکونی اصابت نمود و در ا...