موسس گروه لشگر جنگوی در پاکستان بازداشت شد...

دراعتراض به کشتار مظلومانه شیعه ها وهزاره ها در کویته ودر ادامه پی گیری تعهدات دولت نسبت به متحصنین کویته ، پلیس پاکستان ملک اسحاق، موسس و رهبر پیشین لشگر جنگوی، گروه تندرو اسلامی را در خانه‌اش در ای...