تجمع اعتراض آمیز نهادهای مدنی درشهر مزارشریف!...

شماری ازفرهنگیان،فعالان نهادهای جامعه مدنی وحقوق بشر،خبرنگاران وبرخی ازعلمای دینی درگردهم آیی اعتراضی درشهرمزارشریف کشتارمردم هزاره کویته پاکستان را به شدت تقبیح نمودند. شرکت کنندگان این همایش که درک...