رحلت جانکاه پیامبرمعظم اسلام، و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی بر همگان...

امروز قلبی از تپش باز می ماند که نبض هستی با ضربانش می تپید. امروز، زبانی از تکلم بازمی ماند که واژه واژه ای کلامش، رازهای هستی را کهکشان کهکشان می گشود. امروز، روح عرشی محمد، فرش کوچک خاک را رها می ...