««اربعین پرسوز و گداز حسینی گرامی باد»»...

««اربعین پرسوز و گداز حسینی گرامی باد»» «« لشکری از عشق!؟»» کاروان در کاروان عُشّاق وی می روند با عشق و شور هَلهَله *** سوختند صاحب دلان کوی او کاآتشی افتاده بر جان همه!؟ *** شهرها خالی، نباشد مردمان...