«بهار در تابستان!»

«بهار در تابستان!؟» ***** بیش از یک ماه از بازگشت بنده به شار «شالکوت» شریف (کویته) میگذره، تقریبا تمام روزها و شب ها هوا نیمه ابری، تمام ابری و یا بارانی بوده اند. شکر خدا بیشتر بارش ها نرم و نرمک و...