حمله انتحاری برمسجد جامع شیعیان در پیشاور...

درحمله انتحاری امروز بر مسجد مرکزی جامع شیعیان در کوچه رسالدار، باز قصه خوانی پشاور پاکستان، کم از کم ۶۰ نفر شهید و بیشتر ازدوصد تن دیگر زخمی شدند. این حمله مقارن ظهر زمانیکه نماز گزاران صف های نماز ...

انفجار در فاطمه جناح رود 

انفجار در فاطمه جناح رود بیش از ۲۰ سال است که هزاره ها اهداف اولیه این ترورها بوده است . واقعیت این است که هزاره ها دراین ده های اخیر در پاکستان بسیار خوش درخشیدند. آنچه این قوم زیرک را بیشتر در جامع...