مراسم فاتحه خوانی شهدای کوئٹه وشهدای نمازجمعه پشاور برگزار شد!...

مراسم فاتحه خوانی شهدای کوئٹه وشهدای نمازجمعه پشاور برگزار شد! علمای کویته، بلوچستان شیعه کنفرانس باهمکاری انجمن امام بارگاه نچاری مجلس فاتحه خوانی برای شهدای سانحه شهدای 2 مارچ کویته وشهدای 4مارچ نم...