چشن میلاد

انتظار سهم ماست … منجیا! یقین تو نیز منتظر، چشم بر اشاره خدا نشسته ای در روز تولد خورشید همهمه شادیمان را به همراه غریو امید در گستره خاک بذر افشان می کنیم امروز اگر ز دوریت غمگینم یک روز می آیی و تو...