از گفتار تا رفتار !

از گفتار تا رفتار ! قبلا گفتم که جنگ فی نفسه مذموم است متجاوز متجاوز است. اما اواره از جنگ هم اواره است . ما باید این را بفهمیم که کسی از روی شوق روی بال هواپیما سوار نمی شود. دنیا با این اواره چه کر...