ملت دانا واگاه

ملت دانا واگاه ۲۰۲۱۰۱۰۶_۰۰۳۰۳۸

میرزا تقی خان امیر کبیر

وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ زدند. و امیر کبیر گفت:
من ابتدا فکر میکردم که مملکت، وزیر دانا میخواهد؛ و مدتی بعد به ایـن نتیجه رسیدم که مملکت، شاهِ دانا میخواهد؛ اما اکنون میفهمم که مملکت، ملتِ دانا میخواهد.
***
درود بر ملت دانا وآگاه کویته. باوجود مخالفت بعضی از بزرگان دولتی هزاره از تحصن، ولی ملت منافع خود را در تحصن و داد خواهی دانسته، وبه این کار در استانه ششمین روز ادامه دارد. این ملت اگاه امروز توانستند بزرگترین مقامات محلی ومرکزی را به این جا بکشاند. خواستار پاسخ روشن ازآنها بشوند.
هزارهای کویته به خوبی میداند که نباید کشتن هزاره برای عاملان و دستگاه امنیتی به هزینه بماند. والا هر روز همین اش وهمین کاسه است.
انتظار از ملت دانا واگاه هزاره های کویته حد اقل ترین کار دادخواهی بود که به صورت عالی انجام دادند. حال بر بزرگان مردم هزاره است که با دفن کردن اجساد شهدا خواسته مردم اگاه را با شهدا یکجا دفن نکند وپیگیری کنند.دیدگاهها بسته شده است.