“کدی غلام!؟”

«کدی غلام!؟» ٭٭٭٭ در آن دوران، «شوده گان آزره» در واقع «عیاران» مردم هزاره کویته بودند که هرکدام خنجری به کمر داشتند و در واقع نگهبانان مرزهای عفت و نام و ننگ هزاره ها در برابر دیگر اقوام به شمار میر...